میخ فولادی شیار دار

تولید شده با نهایت بهره وری و کارایی

به داخل اکثر چوبها فرو رفته و کار زیبا جلوه می کند

دامنه قابل انبساط و ضخامت های گوناگون به نوع میخ بستگی دارد