پیچ نصب 

پیچ نصب برای اتصال دو سطح   به یکدیگر با قابلیت رگلاژ عمودی میباشد . میتواند در اتصال دو صفحه چوبی ،ورق های آهنی و یا … باشد