پیچ کناف نوک تیز

پیچ کناف سوزنی در صنعت گچ بری و سقف های کاذب و اتصال دادن سقف ها و سازه های گچی به همدیگر در پانل های کنافی کاربرد دارد . تنها تنفاوت پیچ کناف سوزنی و مته ای در نوک آن است